O nas

 • HISTORIA
 • STATUT
 • Sprawozdania
 • OPINIE, PODZIĘKOWANIA
 • NIEINNI W MEDIACH

Fundacja „Nieinni" jest organizacją zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Fundacji pod numerem KRS 0000504038.

SOSNOWIEC jest siedzibą i miejscem, w którym z wielkim zaangażowaniem wkładamy serce w Naszą pracę. To tutaj narodziła się myśl o powołaniu Fundacji „Nieinni". To miasto jest zalążkiem, w którym praca nad malutkimi projektami pozwoliła Nam rozwinąć skrzydła. Wolontariusze ze wszystkich warstw społecznych jednoczą się pod naszymi skrzydłami, by wspólnym wysiłkiem pozytywnie oddziaływać na lokalną społeczność.Fundacja Nieinni za główny cel stawia sobie pomoc ludziom, a w szczególności dzieciom i młodzieży, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz umożliwienie im rozwoju duchowego, intelektualnego i fizycznego.

Chcemy wspólnie stworzyć świadomość wśród społeczeństwa, że są ludzie, którzy potrzebują Naszej pomocy. Mamy nadzieję, że zwiększona świadomość społeczna doprowadzi do wzrostu zaangażowania, a co za tym idzie większej ilości wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. Zwiększy to integralność lokalnej i krajowej wspólnoty i sprawi, że wszyscy będziemy żyć w trochę lepszym świecie, a na buziach dzieci pojawi się uśmiech.

 

"Jeśli ktoś pro­si Nas o po­moc,

to znaczy że jes­teśmy jeszcze coś warci."

Paulo Coelho

TEKST JEDNOLITY

STATUT FUNDACJI “NIEINNI”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja “NIEINNI” zwana dalej fundacją została ustanowiona przez Fundatorów Annę Tutaj i Mariusza Tutaj zwanych dalej „Fundatorami” aktem notarialnym Repertorium A nr 342/2014 sporządzonym w dniu 24.01.2014 przez notariusza Jolantę Nowakowską w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Sosnowcu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną i działa przez ustanowione w statucie organy.

§3

Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§4

Siedzibą Fundacji jest miasto Sosnowiec

§5

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§6

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, dyplomy i inne wyróżnienia
i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§8

Fundacja może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§9

1. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały terenowe, zakłady, filie lub przedstawicielstwa, może łączyć się z innymi fundacjami oraz wchodzić w skład stowarzyszeń w kraju i za granicą. Decyzję w tym przedmiocie podejmują Fundatorzy.

2. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. Decyzję w tym przedmiocie podejmują Fundatorzy.

3. Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek, spółdzielni socjalnych.

§10

 1. Fundacja działa na podstawie prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Statutu.

 2. Ministrem sprawującym nadzór jest minister właściwy do zabezpieczenia społecznego.

ROZDZIAŁ II

CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§11

 1. Celem Fundacji jest pomoc ludziom, a w szczególności dzieciom i młodzieży, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz umożliwienie im rozwoju duchowego, intelektualnego i fizycznego.

 2. Główne cele zadaniowe to:

  1. polepszenie warunków bytowych dzieci i młodzieży oraz rodzin potrzebujących pomocy,

  2. wspieranie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, w tym poprawa warunków kształcenia.

  3. propagowanie krajoznawstwa oraz wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży,

  4. pomoc osobom niepełnosprawnym,

  5. udzielanie pomocy osobom fizycznym dotkniętym kryzysem,

  6. propagowanie kultury fizycznej i sportu,

  7. wspieranie działalności charytatywnej,

  8. pomoc humanitarna,

  9. pomoc społeczna,

  10. promocja i organizacja wolontariatu,

  11. przeciwdziałanie patologiom społecznym,

  12. działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna,

  13. ochrona zdrowia i życia,

  14. działalność sportowa i turystyczna,

  15. działalność w dziedzinie kultury i sztuki,

  16. działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego (działalność ekologiczna).

§12

  1. Realizacja celów zadaniowych, następuje poprzez:

   1. Wspomaganie procesu kształcenia, rozwoju oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

   2. Pomoc szkołom, przedszkolom, domom dziecka i ośrodkom wychowawczo-opiekuńczym w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodycznego,

   3. Wspomaganie szkół, przedszkoli, domów dziecka i ośrodków wychowawczo- opiekuńczych w zakresie zaopatrzenia w podręczniki, książki dla bibliotek, pomoce dydaktyczne sprzęt multimedialny itp.,

   4. Propagowanie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających edukację
    i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych,

   5. Wspieranie działań integracyjnych wśród młodzieży, w tym również niepełnosprawnej,
    z położeniem szczególnego nacisku na ich aktywizację zawodową;

   6. Organizowanie wyjazdów, kolonii, obozów dla dzieci i młodzieży,

   7. Pomoc w zorganizowaniu przejazdów osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich,

   8. Działalność sportową, artystyczną, rozrywkową, rekreacyjną, społeczną, wydawniczą, fotograficzną, reklamową i inną,

   9. Pozyskiwanie funduszy od darczyńców ofiarodawców i sponsorów w kraju i za granicą na potrzeby realizacji celów fundacji,

   10. Aktywną współpracę ze środkami masowego przekaz,.

   11. Pozyskanie dotacji od instytucji Państwowych oraz nawiązanie z nimi współpracy,

   12. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
    w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,

   13. Organizowanie oraz udzielanie pomocy finansowej na konkretne przedsięwzięcia, wyjazdy kolonijne ,imprezy integracyjne oraz przekazywanie darów w postaci książek, pomocy dydaktycznych, udzielanie stypendiów, pośrednictwo w pomocy stypendialnej, fundowanie nagród i inne,

   14. Pomoc finansowa dla osób w trudnej sytuacji materialnej - opłata czynszu, rachunków za media, itp.,

   15. Pomoc medyczną, zakup sprzętu medycznego i leków,

   16. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia dzieci,

   17. Organizowanie i finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych,

   18. Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów,

   19. Pomoc finansową i rzeczową dla ośrodków wychowawczo-opiekuńczych,
    a w szczególności domów dziecka,

   20. Organizowanie bezpośrednio lub pośrednio (poprzez wybrane ośrodki) zakupu oraz zbiórek środków trwałych, odzieży, żywności , zabawek, pomocy szkolnych, środków higieny oraz innych rzeczy niezbędnych do normalnego i godnego życia dla osób objętych celami fundacji,

   21. Organizowanie ośrodków rodziny i dziecka, stołówek, szkoleń, kursów różnego typu, przygotowujących do podjęcia pracy zawodowej, przedszkoli, warsztatów i świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, ośrodków adopcyjnych, biur pracy, poradni rodzinnych, psychoterapii, wartszatów terapii zajęciowej, poradni dla uzaleznionych, świetlic dla dzieci, klubów dla młodzieży i dorosłych, noclegowni dla różnego typu bezdomnych,

   22. Udzielanie pomocy niefinansowej osobom objętym celami fundacji,

   23. Organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie wyjazdów do pracy wolontariuszy,

   24. Fundowanie stypendiów oraz orgaznizowanie imprez kulturalnych i sportowych dla osób potrzebujących celem umożliwienia im rozowju intelektualnego, duchowego
    i fizycznego,

   25. Zakup sprzetu sportowego, organizowanie imprez sportowych, turystycznych oraz konkursów,

   26. Upowszechnianie wśród społeczeńska instytucji wolontariatu, poprzez organizwoanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodziezy I dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjiach organizowanych przez Fundację,

   27. Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.

   28. Mediacje i negocjacje.

     

2. Realizacja opisanych wyżej działań następuje w ramach statutowej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następujących obszarach:

 1. PKD 58.11.Z - Wydawanie książek,

 2. PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet,

 3. PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

 4. PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,

 5. PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

 6. PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,

 7. PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

 8. PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z

 9. PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych,

 10. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi,

 11. PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

 12. PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

 13. PKD 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

 14. PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

 15. PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana,

 16. PKD 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

 17. PKD 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

 18. PKD 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej,

 19. PKD 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

 20. PKD 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

 21. PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

 22. PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 23. PKD 84.11.Z - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej,

 24. PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

 25. PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,

 26. PKD 87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

 27. PKD 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

 28. PKD 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi,

 29. PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 30. PKD 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych,

 31. PKD 91.01.A - Działalność bibliotek,

 32. PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

 33. PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych

§13

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§14

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład przekazany przez Fundatorów w wysokości 2000,00 zł (dwa tysiące złotych). Ponadto majątek Fundacji stanowią dochody Fundacji w postaci środków finansowych i innych składników majątkowych nabytych przez Fundację w toku jej działania.

 2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1000 zł słownie :(tysiąc złotych).

§15

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności:

 1. ze środków przekazanych przez Fundatorów,

 2. z darowizn, dotacji, subwencji, ofiarności publicznej, spadków, zapisów oraz innych przysporzeń majątkowych czynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne lub fizyczne, oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej,

 3. ze zbiórek publicznych i dochodów z imprez publicznych organizowanych przez lub na rzecz Fundacji,

 4. z pożytków majątku nieruchomego i ruchomego,

 5. z pożytków z innych praw majątkowych,

 6. z odsetek kapitałowych od majątku Fundacji,

 7. z grantów,

 8. z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

Fundacja może lokować swoje środki pieniężna w instrumenty finansowe oferowane przez instytucje finansowe.

§16

Dochód Fundacji przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji.

§17.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§ 18.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§19.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.

§20.

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 4. dokonywania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE FUNDACJI

§21.

 1. Władzę w Fundacji są: Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.

 2. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej 2 (dwóch) członków powołanych przez Fundatora na czas nieokreślony. Członków zarządu odwołują Fundatorzy na wniosek Rady Fundacji. Członkami zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 3. Zarząd skłąda się z Prezesa i Wiceprezesa, których wskazują Fundatorzy.

 4. Fundator może zostać członkiem Zarządu.

 5. Członkostwo w Zarządzie wygasa z dniem:

  1. odwołania przez Fundatorów

  2. śmierci

  3. złożenia rezygnacji

   6. Fundatorzy mogą odwołać członka Zarządu w każdym czasie jeżeli:

 1. jego działanie jest sprzeczne z prawem, postanowieniami niniejszego statutu lub celami Fundacji,

 2. na uzasadniony wniosek Rady Fundacji,

 3. został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

 4. w razie nie wywiązywania się lub niewłaściwego wywiązywania się z powierzonych zadań.

§22.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

 1. Zarząd Fundacji zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu
  - konieczne jest poinformowanie wszystkich członków Zarządu i Fundatorów.

 2. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą faxu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jego członków minimum na tydzień przed posiedzeniem.

 3. Posiedzenia Zarządu prowadzi Prezes, a w razie jego nieobecności członek Zarządu wybrany przez obecnych na posiedzeniu pozostałych członków Zarządu

 4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów
  (z wyjątkiem uchwał o których mowa w
  § 30 pkt. 3) przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności rozstrzyga głos Wiceprezesa Zarządu.

 5. Zarząd oraz Rada Fundacji co roku zobowiązani są przygotować sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe i przedłożyć je Fundatorom.

 6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 7. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może skąłdać każdy członek Zarządu samodzielnie.

§23.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 3. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

 4. uchwalanie regulaminów,

 5. tworzenie rocznych i wieloletnicz planów działalności Fundacji,

 6. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów lub Fundator,

 7. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

 8. zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników zatrudnionych
  w Fundacji,

 9. nadawanie tytułu Sponsora Fundacji,

 10. zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,

 11. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,

 12. Zarząd może powoływać pełnomocników do wykonywania wyodrębnionej sfery spraw Fundacji.

 13. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji,
  w tym w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji.

&24.

 1. Członkowie Zarządu moga pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.

 3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowę o pracę
  z członkami Zarządu podpisuje Fundator lub pełnomocnik ustanoiwony przez Fundatora.

 4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

&24a

 1. Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniodawczym Fundacji.

 2. Rada Fundacji składa się z dwóch osób.

 3. Do kompetencji Rady należy:

  1. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji i nadzór nad ich realizacją,

  2. Występowanie z wnioskiem do fundatorów o odwoływanie członków Zarządu,

  3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, rocznych sprawozdań z działalności oraz rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji,

  4. zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji,

  5. nadzór nad prawidłowością wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,

  6. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,

  7. zatwierdzanie regulaminu Rady Fundacji i Zarządu Fundacji 

 1. Pierwszą Radę Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. Fundator może zostać powołany na członka Rady Fundacji decyzją Rady jedynie w sytuacji, jeśli aktualnie nie jest on członkiem Zarządu Fundacji.

 2. Szczegółowe postanowienia związane z procedurą pracy Rady zostaną określone w Regulaminie Rady Fundacji.

 3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:

  1. być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z Członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

  2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 1. Członkowie Rady Fundacji mogą na podstawie decyzji Fundatorów otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 1. Mandat Członka w Radzie Fundacji wygasa:

  1. złożenia pisemnej rezygnacji – z dniem złożenia rezygnacji,

  2. śmierci,

  3. prawomocnego skazującego wyroku za przestępstwo z winy umyślnej,

  4. odwołania go na skutek jednomyślnej uchwały pozostałych członków Rady lub Fundatorów

&24b

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

 1. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatorów zgłoszony na piśmie i skierowany do niego na adres siedziby Fundacji.

 2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równego rozkłada głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 3. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona w szczególności do:

  1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, w tym protokołów z posiedzeń Zarządu.

b)Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 1. Członkowie Rady Fundacji mają prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

 

SPOSÓB REPREZENTACJI

§25.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

ZMIANA STATUTU

§26.

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

2. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na wniosek któregoś z jego członków lub na wniosek Fundatora.

3. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie.

POŁACZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§27

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§28.

Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§29.

 1. Fundacja prowadzi w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

 3. Działalność gospodarcza Fundacji jest środkiem do realizacji celów statutowycj Fundacji.

 4. W zakresie celów i sposobów realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność nieoodpłatną pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą.

 5. Przedmiotem działalności gospodarczej fundacji zgodnie z Polską klasyfikacją Działalności 2007 jest:

  1. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91 Z)

  2. wydawanie książek (58.11 z)

  3. wydawanie gazet 58.13 z)

  4. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14 z)

  5. pozostała działalnosć wydawnicza (58.19 z)

  6. działalnosć centrów telefonicznych call center (82.20 z)

  7. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59. B PKD)

  8. produkcja artykułów piśmiennych (17.23. Z)

  9. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29 z)

  10. pozostała działalność profesjonalna, naukowa, techniczna, gdzieindziej niesklasyfikowana 74.90 Z

  11. transport drogowy towarów 49.41.z

  12. reklama 73.1 Z

  13. działalność agencji reklamowych 73.11 Z

  14. Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.z

  15. działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.2

  16. działalność turystyczna 79.1, 79.9

  17. działalność związana zorganizacją targów, wystaw i kongresów 82.3

ROZDZIAŁ VI

LIKWIDACJA FUNDACJI

&30.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

 1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

 2. Majątek pozostały po liwkidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone
  z celami Fundacji. Konkretne cele, na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatorów.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

&31.

 1. Decyzje podejmowane przez Fundatorów, a przewidziane postanowieniami niniejszego Statutu poiwnny mieć postać pisemnych zarządzeń.

 2. Wszelkie decyzje należące zgodnie z treścią do niniejszego Statutu do kompetencji Fundatorów, mogą być podejmowane przez każdego z Fundatorów samodzielnie.

 3. Oświadczenia woli w imieniu Fundatorów może składać każdy z Fundatorów samodzielnie.&32.

Do spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Statutu zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach.